Avís legal

FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb C.I.F. G- 46569133, és una entitat sense caràcter lucratiu, inscrita amb el número 38 de la Secció Segona del Registre Autonòmic d'Associacions, l'activitat sociocultural de les quals en matèria d'educació en el temps lliure amb àmbit autonòmic que s'emmarca dins del camp de la Prevenció desenvolupant polítiques juvenils i participant coordinadament amb totes les institucions i entitats que convergisquen en el seu camp d'acció amb la joventut. FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA és la titular de l'assetge web http://www.don-bosco.org i altres subdominis (http://ww3.don-bosco.org) i és responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d'est assetge web. La seua seu social se situa en Av. Primado Reig, 6 46009 València.

 

A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal, accessible des de l'adreça d'Internet www.don-bosco.org i els usuaris del Portal.

La Política de Privadesa plasmada a continuació, és aplicable a tots els serveis d'aquesta website, així com a les pàgines i serveis amb els quals la web es vaja ampliant en el futur.

En garantia del seu dret a la protecció de dades personals, és necessari que accepte els termes d'aquesta política de privadesa abans de procedir a remetre'ns la seua informació.

S'entén que l'usuari accepta les condicions establides anteriorment si prem el botó "ENVIAR" que es troba en els formularis de recollida de dades.

Política de Protecció de dades de caràcter personal

Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de les Informació i del Comerç Electrònic, i a la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Mesures de Seguretat, FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa als usuaris del seu lloc web www.don-bosco.org de la incorporació de les seues dades a fitxers automatitzats existents en la citada entitat realitzant-se, per part de FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA el tractament de les seues dades de caràcter personal que s'expressen en les presents condicions o es deriven de les mateixes, amb les finalitats que més a baix es detallen.

Els fitxers creats estan situats en la seu administrativa de FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA en Av. Prevalgut Reig, 6 46009 València, sota la supervisió i control de la mateixa, qui es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seua confidencialitat i integritat evitant la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb l'establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers que continguen dades de caràcter personal, aprovat per Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

Finalitat de la recollida i Tractament automatitzat de les dades de l'usuari

L'usuari autoritza a FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA el tractament automatitzat de les dades personals que subministre voluntàriament, a través de formularis i correu electrònic, para:

 

La gestió de qualsevol sol·licitud d'informació enviada per email.

L'enviament d'informació sobre activitats i serveis propis de FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA., així com la remissió de publicitat via electrònica dels mateixos.

L'enviament d'informació sobre qualsevol aspecte social de l'entitat i de les activitats que organitze o participe.

L'enviament d'informació sobre productes i serveis de les diferents entitats amb les quals FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seua comercialització, tant si es formalitza o no operació alguna, com si escau, una vegada extingida la relació contractual existent.

La remissió de publicitat via electrònica sobre ofertes, promocions i recomanacions de les diferents entitats amb les quals FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seua comercialització.

La realització d'enquestes i estudis estadístics.

Dades arreplegades a través dels formularis situats en la web

Totes les dades sol·licitades en els formularis, han d'emplenar-se amb caràcter obligatori perquè puguem contactar amb vostè i ajudar-li en la gestió de la seua sol·licitud.

Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i només seran compartits amb terceres empreses o entitats quan la gestió de la seua sol·licitud ho requerisca. Se sol·licitarà la seua autorització quan envie les seues dades.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret.

Cessió de dades personals dels usuaris a empreses col·laboradores

L'usuari accepta que les seues dades poden ser cedits, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment a altres entitats amb les quals FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA subscriga acords de col·laboració, respectant en tot case la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que li siga comunicada cada primera cessió que s'efectue als referits cessionaris. Aquest consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.

Totes les dades són tractats amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han sigut autoritzats.

FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA no compartirà la seua informació personal amb cap tercera part sense el seu permís, menys que es tracte de peticions d'informació degudament autoritzades per les autoritats governamentals o es complisca amb alguna llei, norma, citació o mandat judicial.

Drets dels usuaris en relació a les seues dades personals

L'Usuari pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, i si escau, per qui ho represente mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, Av. Prevalgut Reig, 6 46009 València, juntament amb una fotocòpia del DNI.

Navegació amb Cookies

El web www.don-bosco.org utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la seua freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d'accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA i que s'activen per cookies servides per aquesta entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'usuari coneix i accepta l'ocupació de la tecnologia “Cookie” per part de FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, si bé pot configurar el seu navegador per a ser avisat d'açò i impedir la instal·lació de “Cookies” en el seu disc dur, per favor, consulte instruccions i manual del seu navegador per a completar aquesta informació.

L'usuari autoritza a FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA a obtenir i tractar la informació que es genere com a conseqüència de la utilització del Web www.don-bosco.com, amb l'única finalitat d'oferir-li una navegació més personalitzada.

Responsabilitats

FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte de la informació facilitada a través de les seues pàgines d'internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d'exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular.

La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades oferides en aquest web. FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.